INDIAN POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION India

Editorial Board

  • Home -
  • Editorial Board

Editorial Board

 

Prof. Rajeev Kumar (Meghalaya)      Prof. Anupam Sharma (Madhya Pradesh)
Dr. Roshni Kujur (Odisha)    Dr. Rajesh Kumar Sharma (Rajasthan)
Dr. GP Sudha (Tamilnadu) ............................................................